Inwestor: Gmina Lipnica Wielka.

Termin realizacji: wrzesień-październik 2017.

Zakres robót: remont drogi o nawierzchni żwirowej w zakres którego wchodziło w szczególności:
korytowanie, ułożenie podbudowy dolnej i górnej z kruszywa łamanego (tłuczeń, kliniec),
ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej, ułożenie poboczy żwirowych,
wykonanie odwodnienia
i kanału opadowego.