Inwestor: Gmina Szaflary.

Termin realizacji: sierpień-październik 2018.

Zakres robót: rozbudowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej, w zakres której wchodziło
w szczególności: poszerzenie jezdni, budowa ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej,
wymiana i stabilizacja cementowa podbudowy, budowa kanalizacji opadowej w tym odwodnienie
przykrawężnikowe jezdni, ujęcie w kanał kryty fi 1000 i zmiana przebiegu cieku wodnego,
regulacja zjazdów indywidualnych, montaż korytek ściekowych w ramach odwodnienia
liniowego jezdni z jednej strony, regulacja zaworów wodociągowych, studni kanalizacyjnych
i teletechnicznych, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej,
skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową, ułożenie pobocza żwirowego, plantowanie
terenu, przebudowa sieci niskiego napięcia i przyłączy wraz z oświetleniem.