Inwestor: Gmina Bukowina Tatrzańska.

Termin realizacji: lipiec-wrzesień 2017.

Zakres robót: remont drogi o nawierzchni asfaltowej, w zakres którego wchodziło w szczególności: ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej, skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową, ułożenie pobocza żwirowego wraz z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysem bazaltowym, wykonanie odwodnienia liniowego wzdłuż jezdni i w poprzek ulic podrzędnych z korytek systemowych przekrytych rusztem żeliwnym typu Aco-drain, montaż barier energochłonnych.