Inwestor: Gmina Bukowina Tatrzańska.

Termin realizacji: wrzesień 2018.

Zakres robót: remont drogi o nawierzchni z elementów betonowych – trylinka, w zakres którego wchodziło w szczególności: zerwanie istniejącej nawierzchni betonowej, korytowanie i wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, remont rowu przydrożnego, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej, skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową, ułożenie pobocza żwirowego wraz z powierzchniowym utrwaleniem emulsją
i grysem bazaltowym.