Inwestor: Gmina Łapsze Niżne.

Termin realizacji: wrzesień-listopad 2018.

Zakres robót: remont drogi o nawierzchni żwirowej w zakres którego wchodziło w szczególności:
korytowanie, ułożenie podbudowy dolnej i górnej z kruszywa łamanego (tłuczeń, kliniec),
ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanki mineralno- bitumicznej, skropienie
międzywarstwowe emulsją asfaltową, ułożenie poboczy żwirowych, montaż przepustu drogowego
wraz ze studnią wlotową i ścianką czołową, umocnienie korpusu drogi poprzez wykonanie budowli
siatkowo-kamiennych w postaci koszy plecionych wypełnionych kamieniem.