Inwestor: Gmina Kościelisko.

Termin realizacji: czerwiec-lipiec 2017.

Zakres robót: remont odcinków dróg o nawierzchni asfaltowej, w zakres którego wchodziło
w szczególności: lokalne korytowanie, wymiana podbudowy dolnej i górnej z kruszywa łamanego
(tłuczeń, kliniec), ułożenie warstwy profilowej i ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej,
ułożenie poboczy żwirowych, wykonanie studni wlotowych na istniejących przepustach, regulacja
zjazdów do posesji.