Inwestor: Gmina Kościelisko.

Termin realizacji: wrzesień-listopad 2018.

Zakres robót: remont drogi o nawierzchni żwirowej w zakres którego wchodziło w szczególności:
korytowanie, ułożenie podbudowy dolnej i górnej z kruszywa łamanego (tłuczeń, kliniec),
ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej, ułożenie poboczy żwirowych,
montaż przepustu drogowego wraz ze studnią wlotową i ścianką czołową, wykonanie stabilizacji
rowu z wykorzystaniem korytek kolejowych typu kolejowego.