Inwestor: Gmina Szaflary.

Termin realizacji: wrzesień-listopad 2017.

Zakres robót: modernizacja drogi poprzez wymianę podbudowy i wykonanie stabilizacji
cementowej, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej, skropienie
międzywarstwowe emulsją asfaltową, ułożenie pobocza żwirowego, regulacja zjazdów istniejących.