Inwestor: Gmina Szaflary.

Termin realizacji: maj-czerwiec 2018.

Zakres robót: modernizacja drogi poprzez ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej, skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową, ułożenie pobocza żwirowego.