Inwestor: Gmina Łapsze Niżne.

Termin realizacji: lipiec-sierpień 2017.

Zakres robót: remont drogi o nawierzchni żwirowej w zakres którego wchodziło w szczególności:
korytowanie, ułożenie podbudowy dolnej i górnej z kruszywa łamanego (tłuczeń, kliniec),
ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanki mineralno- bitumicznej, skropienie
międzywarstwowe emulsją asfaltową, ułożenie poboczy żwirowych, montaż przepustu drogowego
wraz ze studnią wlotową i ścianką czołową, montaż barier drogowych poręczowych.