Inwestor: Gmina Szaflary.

Termin realizacji: wrzesień-październik 2017.

Zakres robót: modernizacja drogi poprzez przebudowę zjazdu publicznego z ul. Za Wodą,
przebudowę drogi wewnętrznej – dojazdowej do cmentarza wraz z budową odwodnienia
liniowego, wymianą podbudowy z kruszywa łamanego, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej
z mieszanki mineralno-bitumicznej, skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową, ułożenie
pobocza żwirowego, plantowanie terenu, budowa oświetlenia ulicznego.