Inwestor: Gmina Szaflary.

Termin realizacji: maj-czerwiec 2018.

Zakres robót: modernizacja drogi poprzez przebudowę zjazdu publicznego z ul. Jana Pawła II,
przebudowę drogi wewnętrznej – dojazdowej wraz z budową zatoki postojowej z wykonaniem
podbudowy z kruszywa łamanego, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanki mineralno-
bitumicznej, skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową, ułożenie pobocza żwirowego
wraz z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysem bazaltowym, plantowanie terenu,
budowa oświetlenia ulicznego.