Inwestor: Gmina Szaflary.

Termin realizacji: marzec-grudzień 2018.

Zakres robót: usługa utrzymania infrastruktury komunalnej, w zakres której wchodził remont, bieżąca konserwacja, modernizacja, przebudowa dróg oraz elementów pasa drogowego
wraz z obiektami inżynierskimi.