Inwestor: Gmina Jabłonka

Termin realizacji: wrzesień – październik 2011

Zakres robót: Roboty ziemne, mechaniczne karczowanie pni i zagajników, czyszczenie rowów, mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników, wykonanie podbudowy dolnej z kruszywa naturalnego wyrównanie podbudowy górnej tłuczniem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym, plantowanie skarp i dna wykopów wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, wykonanie poboczy – nawierzchnie z tłucznia kamiennego.