Inwestor: Gmina Miasto Nowy Targ.

Termin realizacji: sezon zimowy 2018/2019.

Zakres robót: usługa zimowego utrzymania infrastruktury komunalnej, w zakres której wchodzi

odśnieżanie, usuwanie śniegu i błota pośniegowego, posypywanie materiałami uszorstniającymi
i chemicznymi dróg, placów i chodników powiatowych.