Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

Termin realizacji: październik-listopad 2016.

Zakres robót: remont korpusu drogi powiatowej biegnącej w bezpośrednim sąsiedztwie potoku,

w zakres którego wchodziło w szczególności wykonanie narzutu kamiennego w skarpie/brzegu

w ilości 450m3, zalewanego i spoinowanego betonem, montaż barier drogowych jednostronnych

w ilości 220mb, uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym.