Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu.

Termin realizacji: luty-grudzień 2018.

Zakres robót: usługa utrzymania infrastruktury komunalnej, w zakres której wchodził remont, bieżąca konserwacja, modernizacja, przebudowa dróg oraz elementów pasa drogowego
wraz z obiektami inżynierskimi, w szczególności koszenie traw w pasach drogowych,
w tym rowów i poboczy, czyszczenie kanałów i wpustów deszczowych itp.