Inwestor: Gmina Miasto Nowy Targ.

Termin realizacji: czerwiec-lipiec 2016.

Zakres robót: remont polegający na wykonaniu nowej nawierzchni chodnika i zatoki postojowej,

w zakres którego wchodziły roboty przygotowawcze (wycinka drzew) i rozbiórkowe (demontaż nawierzchni z płytek chodnikowych, korytowanie, wykonanie podbudowy dolnej i górnej, ułożenie krawężników, obrzeży i nawierzchni chodnika i parkingu z kostki betonowej, montaż

oznakowania.