Inwestor: Nadleśnictwo Kroscienko.

Termin realizacji: wrzesień-listopad 2016.
Zakres robót: budowa drogi leśnej o nawierzchni żwirowej, uszkodzonej w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych, w zakres której wchodziło w szczególności: poszerzenie jezdni
i wykonanie mijanek poprzez rozkopanie wąwozów, formowanie skarp i nasypów, wykonanie rowu przydrożnego, profilowanie i zagęszczenie nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne, montaż przepustów rurowych wraz z obudową kamienną wlotów i wylotów, wykonanie dolnej
i górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego (tłuczeń, kliniec), montaż wodospustów poprzecznych.