Inwestor: Gmina Szaflary.

Termin realizacji: wrzesień-październik 2016.

Zakres robót: remont drogi osiedlowej o nawierzchni żwirowej, w zakres którego wchodziło w szczególności: profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego, wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej nawierzchni mineralno-bitumicznej, wykonanie poboczy wraz z utrwaleniem grysem bazaltowym i emulsją asfaltową.