Inwestor: Gmina Szaflary

Termin realizacji: październik 2016-maj 2017.

Zakres robót: modernizacja drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej, w ciągu ulicy Kościelna,
w zakres której wchodził w szczególności: demontaż przepustów rurowych na zjazdach, demontaż istniejącego chodnika na fragmencie ulicy, budowa kanalizacji opadowej wraz z wpustami ulicznymi-ściekowymi, ułożenie drenażu francuskiego, zabudowa rowu przydrożnego rurami HDPE fi1000 wraz ze studnią zbiorczą-rewizyjną, budowa chodnika, wykonanie poszerzenia jezdni wraz z podbudową i uzupełnieniem nawierzchni mineralno-bitumicznej, regulacja zjazdów.