Inwestor: Gmina Szaflary.

Termin realizacji: czerwiec 2018.

Zakres robót: budowa ścieżek rowerowych o nawierzchni żwirowej z zastosowaniem warstwy
wzmacniającej w postaci geokraty, wraz z wykonaniem podbudowy dolnej z kruszywa łamanego
oraz robotami wykończeniowymi i plantowaniem terenów przyległych.