Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu.
Termin realizacji: sezon zimowy 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.
Zakres robót: usługa zimowego utrzymania infrastruktury komunalnej, w zakres której wchodzi odśnieżanie, usuwanie śniegu i błota pośniegowego, posypywanie materiałami uszorstniającymi
i chemicznymi dróg, placów i chodników powiatowych.